Giardia duodenalis

Giardia duodenalis = UNIcellulaire = protozoaire